Registrering och fortsatt registrering av revisionsbolag

Ett registrerat revisionsbolag kan vara ett handelsbolag eller ett aktiebolag. För att beviljas registrering eller fortsatt registrering måste bolaget uppfylla särskilda villkor enligt 13-16 §§ revisorslagen (2001:883).

Registrering

En registrering som revisionsbolag är giltig i fem år och löper från och med månaden efter att Revisorsinspektionens beslut om registrering har fattats. Registrering av ett revisionsbolag medför att själva bolaget, till skillnad från ett icke registrerat revisionsföretag, kan väljas som revisor. Ett registrerat revisionsbolag står under myndighetens tillsyn och måste också betala årsavgift till myndigheten.

En i bolaget verksam godkänd eller auktoriserad revisor ska för varje revisionsuppdrag utses som huvudansvarig revisor. I de fall där det skulle ha krävts en auktoriserad revisor eller en examinerad godkänd revisor om en fysisk person hade utsetts måste även den huvudansvarige revisorn vara auktoriserad eller examinerad godkänd revisor.

Fortsatt registrering

För fortsatt registrering gäller samma krav som för registrering första gången. Revisorsinspektionen skickar ut påminnelse till bolaget ca 4-5 månader före utgången av pågående giltighetstid. Ansökan om fortsatt registrering måste dock vara myndigheten tillhanda senast tre månader före utgången av pågående giltighetstid.

Ansökan om registrering eller fortsatt registrering

Ansökan om registrering eller ansökan om fortsatt registrering av revisionsbolag görs skriftligen till Revisorsinspektionen; se våra e-tjänster. Till ansökan ska bifogas de bilagor som framgår av blanketten. Bifoga även ett organisationsschema av vilket framgår den organisation/koncern i vilket det registrerade bolaget ingår (ägarandelar anges i procent).

Samtidigt som ansökan skickas till Revisorsinspektionen ska en ansökningsavgift betalas till myndigheten.

Handläggningstiden för en ansökan är normalt 1-2 månader.