Vårt serviceåtagande

Revisorsinspektionens serviceåtagande sammanfattar vad du kan förvänta dig av oss när det gäller arbetssätt, bemötande och handläggningstider.

Serviceåtagandet vilar på myndighetens vision och värden. Vår vision, en professionell revision för tryggt beslutsfattande, ger uttryck för att myndighetens verksamhet ska bidra till hög revisionskvalitet och höga yrkesetiska krav. Detta kräver att våra beslut vilar på goda grunder, att slutsatser och rekommenda­tioner är tydliga och förståeliga och därmed utgör viktiga underlag för revisionsbranschen och intressenter, främst när det gäller utvecklingen av god revisors- och revisionssed.

Ett viktig led i Revisorsinspektionens arbete att möta dessa krav på vår verksamhet är att klargöra de värden som ska vara vägledande för vårt förhållningssätt, bemötande och agerande i olika situationer, både som individer och organisation, internt och externt. Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som trovärdiga, relevanta och engagerade. Myndigheten har därför fastställt tre grundläggande värden som ska prägla all vår verksamhet.

Trovärdighet. Vi arbetar ansvarstagande och med hög integritet och säkerställer att våra frågor hanteras objektivt och rättssäkert. Vårt arbete genomsyras av noggrann analys och planering. Vi behandlar alla respektfullt och tar avstånd från all form av diskriminering. Vi arbetar effektivt och håller våra tidsramar. I vårt möte med omvärlden har vi i åtanke att vi alla är företrädare för myndigheten.

Relevans. Vi utför vårt uppdrag och arbetar såväl internt som externt med fokus på risk och väsentlighet. Vi är öppna för nya intryck och utvecklar aktivt vår verksamhet för att den ständigt ska vara aktuell. Vi strävar efter att vara en modern och attraktiv myndighet. Vi följer för branschen viktiga frågor och deltar aktivt i utvecklandet av god revisors- och revisionssed.

Engagemang. Vi ser till att vara väl förberedda och hålla en hög ambitionsnivå i allt vi företar oss för att nå upp till de höga krav som ställs på oss i egenskap av expertmyndighet. Vi drivs av en vilja att påverka vårt verksamhetsområde.