Rättningsprocessen

Rättning av prov för revisorsexamen är en omfattande process som kan indelas i nedanstående faser:

Sammansättning av rättningsteam

Efter sista anmälningsdag för revisorsexamen finns information om hur många tentander som anmält sig till provet. På basis av antalet tentander sätts ett rättningsteam samman för provet. Vid sammansättningen av rättningsteamen prioriteras medarbetare med erfarenhet av provkonstruktion, tidigare rättning av prov eller som själva erlagt Revisorsinspektionens prov med godkänt resultat. Personerna i rättningsteamen får besked om hur mycket tid de måste avsätta för rättningsarbetet under aktuella veckor.

Genomgång med rättningsteam

Innan rättningen påbörjas samlas rättningsteamen för en genomgång tillsammans med konstruktörsteamen där respektive provansvarig redogör för uppgifterna med avseende på fördelning av poäng, bakgrund till uppgiften, genomgång av svarsmall, erfarenhet från möten med Examensrådet etc. Respektive rättare tar direktkontakt med provansvarig om det uppkommer frågor vid rättningen.

Rättning av provsvar

I rättningsarbetet delas provsvaren upp så att samma person eller högst två-tre personer rättar en och samma uppgift. I de fall två eller flera personer rättar samma uppgift sker en avstämning mellan rättarna så att rättningen sker efter enhetliga kriterier. För att rättningen ska bli enhetlig och rättvisande rättas först tio svar på en uppgift "preliminärt". Därefter kontrolleras avgivna svar mot svarsmallen varefter rättning sker av övriga svar. Till sist rättas de tio första svaren definitivt. Om oklarheter uppstår i samband med rättningen kontaktar rättaren provansvarig.

Den fråga som är vanligast förekommande rör poängsättningen för svar som avviker från svarsmallen. Om en uppgift består av flera deluppgifter för rättaren sidoordnade noteringar om aktuell poängfördelning för de olika deluppgifterna. Rättaren gör ibland en plus- eller minusmarkering för lämnad totalpoäng på respektive uppgift. En minusmarkering kan t.ex. innebära att lämnat svar pendlat mellan fem och sex poäng och att rättaren därför givit sex poäng med minusmarkering. Om det på motsvarande sätt inte funnits tillräckliga skäl att ge sex poäng har rättaren sannolikt givit fem poäng med plusmarkering. I samband med rättningen anges totalpoängen efter varje uppgift på tentandens provsvar samtidigt som totalpoängen förs in i ett Excel-ark med ovan nämnda plus- och minusmarkeringar.

Avrapportering från rättningsteam

Rättningsteamen samlas för en avrapportering tillsammans med de provansvariga. Respektive rättare redogör för eventuella oklarheter i rättningen, eventuellt behov av att förtydliga svarsmallen osv. Noteringarna från rättarna samlas in av en utsedd projektassistent. Respektive provansvarig ser därefter till att erforderliga justeringar sker i svarsmallen.

Sammanställning av preliminärt resultat

Projektassistenten sammanställer provresultaten och tar fram en preliminär resultatrapport med poäng för respektive tentand. Det kontrolleras att poängen överförts korrekt från provsvaren till resultatrapporten. I samband med detta upprättas en sammanfattande PM med kommentarer till provutfallet.

Genomgång av gränsfall

En genomgång görs av de provsvar som ligger nära gränsen för godkänt. Denna genomgång innefattar i normalfallet svar med 80-89 poäng. Alla gränsfall markeras på den preliminära resultatrapporten och projektansvarig går tillsammans med provansvarig igenom dessa svar. Som stöd för denna genomgång beaktas tidigare nämnda plus- och minusmarkeringar. Hänsyn tas också till respektive rättares noteringar och till synpunkter som framkommit vid avrapporteringen från rättningsteamen. Nämnda genomgång kan resultera i att gränsfall justeras till godkänt resultat. Vid sammanträde med Examensrådet presenterar den projektansvarige preliminär resultatrapport och sammanfattande rapport av provutfallet. Examensrådet behandlar rättningsprocessen och bedömningen av gränsfall samt oklara frågor och svar.

Fastställande av slutligt resultat

Efter att Examensrådet granskat och justerat den preliminära resultatrapporten så beslutar Revisorsinspektionen om resultatet och skickar därefter ut resultatet till respektive tentand. Rapporten med sammanfattande kommentarer av provet och svarsmallen publiceras samtidigt på Revisorsinspektionens webbplats.

Förnyad bedömning

Underkända tentander har rätt att ansöka om förnyad bedömning av sitt provsvar. I en begäran om förnyad bedömning ska tentanden redogöra skriftligen för och explicit ange vilka uppgifter som han eller hon önskar högre poäng för. Den förnyade bedömningen administreras av respektive provansvarig med hjälp av konstruktörsteamet. För att uppnå objektivitet vid bedömningen får samma person som rättat en speciell uppgift aldrig göra motsvarande förnyad bedömning. Hanteringen av den förnyade bedömningen startar med en noggrann genomgång av tentandens synpunkter. Därefter sker en bedömning av alternativa svar. Alla gränsfall där eventuell poängjustering senare kan tänkas ske identifieras och markeras.

Vid en andra genomgång behandlas alla markerade gränsfall noggrant och hänsyn tas till tidigare nämnda plus- och minusmarkeringar, övriga noteringar och synpunkter från rättarna m.m. Poängfördelningen till alternativa svar diskuteras inom konstruktörsteamen. Efter denna genomgång lämnas förslag till eventuell uppjustering av tilldelade poäng. Om uppjusteringen av tilldelade poäng leder till att tentanden erhåller minst 90 poäng innebär det att tentanden föreslås blir godkänd. I de fall uppjusteringen leder till att tentanden erhåller 89 poäng sker en förnyad helhetsbedömning av tentandens samtliga provsvar. Beroende på utfallet av denna bedömning föreslås tentanden bli godkänd eller kvarstå som underkänd. Efter den förnyade bedömningen sker en diskussion i Examensrådet och därefter beslutas om någon eller några av de förnyade bedömningarna ska leda till en poängjustering som innebär att tentanden blir godkänd. Efter Examensrådets beslut uppdateras tidigare resultatrapport med poängfördelning för respektive tentand. Revisorsinspektionen skickar därefter resultatet av den förnyade bedömningen till berörda tentander.