Återkomma till yrket

Här hittar du information om vad som gäller för den som tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor och vill återkomma till yrket.

Om du tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor och vill återkomma till yrket så gäller de grundläggande kraven för auktorisation. Det finns dock vissa särskilda bestämmelser som du kan läsa mer om nedan.

Krav på revisorsexamen

Om du har avsagt dig din auktorisation eller ditt godkännande som revisor och vill återkomma till yrket så behöver du inte avlägga prov för revisorsexamen hos Revisorsinspektionen (tidigare Revisorsnämnden) om du redan har gjort det tidigare med godkänt resultat.

Om du har godkänts eller auktoriserats enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen hos Revisorsinspektionen (tidigare Revisorsnämnden) så kan du under vissa förutsättningar ansöka om auktorisation/godkännande igen. Bestämmelserna om detta hittar du i 4 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2019:1) om auktorisation och godkännande.

Om du har varit borta från yrket i mer än fem år

Enligt 4 och 6 §§ revisorslagen (2001:883) ska en auktoriserad/godkänd revisor ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet.

Om det har gått mer än fem år sedan du var auktoriserad/godkänd så ska du tillsammans med din ansökan om auktorisation ge in en särskild redogörelse över din utbildning och erfarenhet. Redogörelsen ska beskriva på vilket sätt som du, sedan auktorisationen eller godkännandet upphörde, har behållit eller utvecklat teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet.

Redogörelsens innehåll

  • Redogörelsen görs i en särskild bilaga till din ansökan om auktorisation, som du hittar på Revisorsinspektionens sida för e-tjänster.
  • Syftet med redogörelsen är att ge Revisorsinspektionen det underlag som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma om din utbildning och erfarenhet fortfarande är tillräcklig för att uppfylla revisorslagens krav.
  • I redogörelsen anger du de relevanta aktiviteter som du har ägnat dig åt sedan auktorisationen/godkännandet upphörde, t.ex. anställningar eller studier.
  • En aktivitet är relevant och ska redogöras för om den har bidragit till att behålla eller utveckla teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet. Redogörelsen bör därför särskilt omfatta kunskaper och förmågor inom de 19 ämnesområden som ingår i en revisors grundutbildning (se mer under Vanliga frågor och svar).
  • Som exempel på relevanta aktiviteter kan nämnas vetenskaplig forskning inom ett obligatoriskt ämnesområde, kvalificerad utbildning (t.ex. vid högskola/universitet), kvalificerat ekonomiarbete, internrevision, offentlig revision eller relevant utvecklingsarbete inom fintech. Det är dock inte möjligt att uttömmande ange vilka slags aktiviteter som är relevanta eller i vilken utsträckning dessa kan tillgodoräknas.

Revisorsinspektionens bedömning

  • Revisorsinspektionen gör en individuell helhetsbedömning av nivån på utbildningen och erfarenheten i varje enskilt fall.
  • Kunskaper och förmågor inom de 19 ämnesområden som ingår i en revisors grundutbildning (se mer under Vanliga frågor och svar) har särskild betydelse vid helhetsbedömningen.
  • Faktorer som påverkar bedömningen av om utbildningen och erfarenheten är tillräcklig är framför allt aktiviteternas bredd, innehåll och kvalitet, den utbildnings- och erfaren­hetsnivå som du hade när du lämnade yrket och den tid som har förflutit sedan auktorisationen/godkännandet upphörde. Även om du har behållit eller utvecklat vissa teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet, så innebär det alltså inte i sig att kravet på utbildning och erfarenhet är uppfyllt.
  • Om du under de närmaste åren innan din ansökan om att åter bli auktoriserad har valt att arbeta med just revision (t.ex. som revisorsassistent) motsvarande en årsarbetstid så räcker det normalt för att kravet på utbildning och erfarenhet ska kunna anses vara uppfyllt. Att planera in sådan verksamhet mot slutet av en längre tids bortavaro kan därför underlätta för dig att återkomma till yrket.

Ytterligare information om du har varit borta i mer än fem år

För dig som har varit borta från yrket i mer än fem år finns det ytterligare information under Vanliga frågor och svar.