Förhandsbesked

Förhandsbesked meddelas på ansökan av en revisor eller, i vissa fall, av ett registrerat revisionsbolag.

Förhandsbesked kan avse frågor om huruvida en planerad verksamhet eller aktivitet är förenlig med revisorslagens krav, t.ex. med hänsyn till reglerna om opartiskhet och självständighet eller om förbudet mot att utöva viss s.k. sidoverksamhet.

När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft är det bindande för Revisorsinspektionen i förhållande till den som har ansökt om beskedet. Ett förhandsbesked upphör dock att gälla vid ändrade förutsättningar eller vid författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet avser.

För alla förhandsbesked gäller att ansökan ska göras skriftligen hos Revisorsinspektionen; se våra e-tjänster. När Revisorsinspektionen har mottagit ansökan kommer en faktura på ansökningsavgiften, 870 kronor, att skickas hem till den sökande (Skatteverkets folkbokföringsadress). När avgiften är betald påbörjas handläggningen.

Förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen

Revisorsinspektionen ska på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida förhållandena är sådana att revisorn är skyldig att avböja eller avsäga sig uppdraget. En ansökan kan även göras för att pröva om det finns omständigheter i ett revisionsuppdrag som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet och, om så är fallet, huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget. Numera öppnar bestämmelsen även upp för att prövningar görs om huruvida en viss tjänst omfattas av förbudet mot tillhandahållande av andra tjänster än revision i artikel 5 i EU:s revisorsförordning och, om så är fallet, huruvida tjänsten ändå får tillhandahållas.   

Vad som i detta stycke sägs om revisorer gäller även för registrerade revisionsbolag.

Förhandsbesked enligt 25 § revisorslagen

I 25 § revisorslagen regleras i vilken utsträckning en revisor får utöva sidoverksamhet. Med sidoverksamhet menas verksamhet som inte utgör revisionsverksamhet och som inte heller har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Sådan sidoverksamhet får inte utövas om det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet eller om det på annat sätt är oförenligt med den ställning som följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. Här avses sådana förhållanden som är generellt olämpliga för revisorer och inte endast i förhållande till något eller några särskilda revisionsuppdrag. Revisorsinspektionen kan meddela förhandsbesked om huruvida en revisor får utöva viss sidoverksamhet enligt denna bestämmelse. Förhandsbesked av detta slag kan sökas endast av revisorer och inte av registrerade revisionsbolag, eftersom sådana inte får utöva sidoverksamhet.

Överklagande av Revisorsinspektionens förhandsbesked

Den revisor eller det registrerade revisionsbolag som har ansökt om ett förhandsbesked kan överklaga förhandsbeskedet om det går dem emot. Överklaganden prövas av allmän förvaltningsdomstol, dvs. förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen.