Offentligt samråd om att förbättra företagsrapporteringens kvalitet och efterlevnad

EU-kommissionen bjöd i november in till ett offentligt samråd om att förbättra företagsrapporteringens kvalitet och efterlevnad. Samrådet inriktades på företag av allmänt intresse. Syftet med samrådet, som skulle besvaras genom en enkät senast i februari, var att utgöra ett bidrag till den konsekvensbedömning som kommissionen kommer att utarbeta under 2022 i syfte att eventuellt ändra och stärka de nuvarande EU-reglerna.

Samrådet var indelat i fem delområden: övergripande inledning, bolagsstyrning, lagstadgad revision, tillsyn av lagstadgade revisorer/revisionsföretag och tillsyn över företagsrapporteringen.

Revisorsinspektionen har besvarat de delar av samrådet som ingår i vårt mandat dvs de frågor som rör lagstadgad revision och tillsyn av lagstadgade revisorer/revisionsföretag. Sammanfattningsvis har vi  inte identifierat några generella väsentliga problem avseende revisioner av företag av allmänt intresse på den svenska marknaden. Vår bedömning är också att tillsynen i Sverige fungerar bra och vi inte ser något behov av ytterligare åtgärder inom tillsynsområdet på EU-nivå. Vårt svar finns på bifogad länk.

Committe of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) har likaledes besvarat samrådet. CEAOB har besvarat delar av konsultationen inom samtliga fem delområden. Länk till CEAOB:s svar finns här.