Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 april 2021 och avgjorde då åtta tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden och erinran i två. I ett ärende beslutades det att upphäva revisorns auktorisation med omedelbar verkan.

Tillsynsnämnden har i ärendet 2021-347 för första gången kritiserat en revisor för att denne inte har fullgjort sina skyldigheter att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Revisorn hade under pågående revisionsuppdrag uppmärksammat att kunden haft transaktioner med ett bolag i ett högriskland, men inte kunnat följa gjorda betalningarna kopplade till nämnda handel. I beslutet framhålls att revisorn gjort sådana efterforskningar avseende transaktionerna samt vidtagit de slag av kundkännedomsåtgärder som avses i 4 kap. 2 § penningtvättslagen. Revisorn fick dock inte något slutligt svar på frågan om var och från vem pengarna kom. Trots detta drog han slutsatsen att det inte förelåg någon risk för penningtvätt. I beslutet konstateras att de riskindikatorer som hade uppmärksammats, bl.a. handel med högriskland, komplexa betalstrukturer och den omständighet att revisorn inte hade fått några tillfredställande svar på sina frågor, innebar att det fortfarande fanns skäl att misstänka penningtvätt. Revisorn skulle därför ha gjort en rapportering till Finanspolisen.

Ärendet 2020-1284 behandlar frågan om revisorn, trots ett tidigare konstaterat hot mot det synbara oberoendet för vilket han fått en varning från Revisorsinspektionen, kunde kvarstå som revisor i de aktuella uppdragen. Det konstateras att omständigheterna var sådana att presumtionen för att revisorn måste lämna uppdragen inte kunde brytas enbart genom att de relationer med revisionsklienterna som initialt gav upphov till oberoendehotet avslutats. De omständigheter och åtgärder som revisorn i övrigt beskrev var inte heller av sådan art att de medförde att det inte längre fanns anledning för en utomstående betraktare att ifrågasätta hans oberoende. Revisorn skulle därför ha avgått som revisor i de båda uppdragen.

I ärendet 2021-346 hade revisorn i sin koncernrevision inte planerat, styrt och övervakat enhetsrevisorernas arbete i ett för koncernen betydande dotterföretag på det sätt som ISA 600 kräver innan revisionsberättelsen avgavs. Revisorn hade med anledning av detta inte tillräcklig information om hur revisionen av dotterföretaget hade genomförts vid tidpunkten för avgivandet. Mot bakgrund av dotterföretagets betydelse för koncernredovisningen hade revisorn därmed inte heller grund att tillstyrka koncernresultat- och koncernbalansräkningarna.

Ärendet 2020-1770 behandlar ett revisorsyttrande enligt förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020. Ett för högt värdeminskningsavdrag hade felaktigt räknats med bland de fasta kostnaderna för bolaget. Detta medförde att omställningsstöd beviljats med ett för högt belopp. Eftersom det som revisorn uttalade sig om i revisors­yttrandet innefattade för höga fasta kostnader i förordningens mening var revisorsyttrandet felaktigt. Revisorns granskningsuppdrag för omställningsstödet genomfördes enligt standarden för granskning enligt särskild överenskom­melse (SNT 4400). Detta är andra gången som regleringen av omställningsstöd har prövats av tillsynsnämnden.

Upphävande

2019-915

Varning

2020-842

2020-1275

2020-1284

2021-346

2021-347

Erinran

2020-1697

2020-1770