IFIAR Survey 2018

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin årliga undersökning avseende iakttagelser vid medlemsländernas kvalitetskontroller när det gäller revision av företag av allmänt intresse utförd av de sex internationellt största revisionsnätverken (PwC, KPMG, EY, GT, Deloitte och BDO).

IFIAR-medlemmarna rapporterade i undersökningen avseende 2018 att för 37 % av de kvalitetskontrollerade revisionsuppdragen fanns minst en iakttagelse, jämfört med 40 % 2017 och 47 % vid den första undersökningen som genomfördes 2014. Den nedåtgående trenden är glädjande, men nivån på iakttagelserna samt att de är återkommande tyder på bristande enhetlighet vid genomförandet av revisioner och visar på behovet av ett fortsatt behov på förbättring av revisionskvaliteten.

Kvalitetskontrollerna omfattar dels att tillsynsorganisationerna granskar hur revisionsbolagens system och processer är utformade, dels hur revisionen utförts i enskilda revisionsuppdrag. De mest vanligt förekommande systembristerna 2018 var gällande revisionsmetodiken, uppdragsanknuten kvalitetskontroll (EQCR), etablerande av processer för att övervaka revisionsuppdragen samt att övervaka personalens oberoende. De mest förekommande bristerna i enskilda uppdrag avsåg främst revisionen av uppskattningar, däribland verkligt värde samt test av den interna kontrollen och revision av intäktsredovisningen. Vanligt förekommande är också brister avseende presentationen och upplysningar i årsredovisningarna.

 Läs hela undersökningen här.

https://www.ifiar.org/activities/annual-inspection-findings-survey/