Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 8 november 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 8 november 2019 och avgjorde då tio tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i nio ärenden och erinran i ett ärende. En av varningarna förenades med sanktionsavgift.

I ärendet 2018-405 hade revisorns arbete uppvisat så omfattande och återkommande brister att det fanns särskilda skäl att förena varningen med en sanktionsavgift. En sanktionsavgift kan för en fysisk person fastställas till minst 5 000 kr och högst en miljon kr. Vid en sammantagen bedömning bestämdes sanktionsavgiften i detta ärende till 40 000 kronor. 

I ärendet 2019-497 hade revisorn underlåtit att formellt i en skriftlig erinran rapportera, till styrelsen, iakttagna brister i förvaltningen. I ärendet framhålls även vikten av att hämta in externa revisionsbevis. Genom att inte vidta de granskningsåtgärder som påkallades hade granskningen utav en väsentlig balanspost, för två räkenskapsår, varit bristfälligt.

I ärendet 2019-424 behandlas syftet med generalklausulen i 21 a § revisorslagen och vikten av det synbara oberoendet. Det framhålls att omständigheterna, sammantagna, för en utomstående betraktare framstod som ett hot mot revisorns synbara oberoende.

I ärendena 2018-740 och 2018-1064 (ett dokument) hade revisorn brustit i sin professionella skepticism eftersom revisorn godtagit uppgifter från företagsledningar utan att ifrågasätta rimligheten och riktigheten. I kravet på professionella skepticism ligger också att revisorn måste, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, överväga tillräckligheten och ändamålsenligheten i inhämtade revisionsbevis. Revisorn förlitade sig, i ärende 2018-1064, även på handlingar som var avsedda för internt bruk och som inte ensamma utgjorde tillräckliga och ändamålsenliga revisions­bevis.

Varning med sanktionsavgift

Dnr 2018-405

Varning

Dnr 2018-580

Dnr 2018-740 och 2018-1064 (ett dokument)

Dnr 2018-1144

Dnr 2019-59

Dnr 2019-62

Dnr 2019-424

Dnr 2019-497 

Erinran

Dnr 2018-1247