Årsredovisning 2019

Revisorsinspektionen överlämnar årsredovisningen för 2019 till regeringen.

Sammanfattande resultat och bedömning

Revisorsinspektionen har under året fortsatt utvecklingen av den egna organisationen, vårt arbetssätt och revisorsprofessionen i Sverige i enlighet med den strategiska planen.

Effektivare arbetsformer har skapats. Nya IT- och systemstöd samt tillitsbaserad styrning och ledning har bidragit till detta. Tillsynen har inriktats än mer mot väsentliga riskområden och den proaktiva tillsynen har utvecklats främst genom en ny tillsynsform, tematillsyn. Samtidigt har tillsynen av enskilda revisorer och revisionsföretag förändrats genom att en ny disciplinär åtgärd tillämpats, varning med sanktionsavgift.

Handläggningstiderna för riskbaserad tillsyn och disciplinärenden har fortsatt att minska under år 2019. 85 % av alla ärenden har handlagts inom 12 månader,
58 % inom sex månader. Den löpande verksamheten har kunnat genomföras enligt uppsatta mål. Dessutom har myndigheten med befintlig personal och inom ekonomiska ramar bedrivit en omfattande utvecklingsverksamhet av den egna organisationen och av professionen genom att ta fram regelverk för att stärka branschens kompetensförsörjning.

Årets resultat visar ett underskott på -1 255 tkr och myndighetskapitalet uppgår vid utgången av år 2019 till 7 099 tkr. De senaste årens negativa resultat är resultaten av en medveten planering för att få ner myndighetskapitalet som legat på en för hög nivå.

Väsentliga händelser

  • Nytt system för auktorisation och regler för fortbildning har införts. Åtgärderna innebär att vi underlättar för en återkomst till yrket efter bortavaro och att det ställs tydligare krav på innehållet i vidareutbildningen för revisorskåren.
  • Tillsynsverksamheten har setts över vilket resulterat i att disciplinärenden som egen tillsynskategori tagits bort samt att en ny tillsynsform, tematillsyn, introducerats. Under året har två tematillsyner inletts.
  • Höjd ambitionsnivå genom nytt serviceåtagande och krav på kortade handläggningstider inom tillsynsverksamheten.
  • Nytt dokument och ärendehanteringssystem som effektiviserar ärendehandläggningen och skapar möjligheten att införa e-tjänster under 2020.
  • Ny sökmotor för revisorsregistret, som innehåller uppgifter om samtliga auktoriserade revisorer, godkända revisorer och registrerade revisionsbolag i Sverige.
  • Ett processorienterat arbetssätt har inneburit att det administrativa stödet organiserats som en integrerad del i myndighetens sakverksamhet.

Globala diskussionen

Året 2019 har också karaktäriserats av en global diskussion om revisionens utmaningar. Två frågor är centrala i den debatten. Den ena handlar om förväntansgap och den andra om kultur. Allt fler bedömare menar att klyftan ökar mellan revisorernas uppfattning om vad de kan och ska leverera och vad samhället som helhet efterfrågar. Samtidigt diskuteras hur arbetsmiljö och kulturen vid revisionsföretaget kan främja revisionskvalitet.

För Revisorsinspektionen är det viktigt att noga följa utvecklingen med analyser av vad detta kan betyda för oss i Sverige. Det innebär att myndigheten fortsatt kommer att vara aktiva i det utvecklingsarbete som påbörjats.

Läs årsredovisningen i sin helhet här.