Gemensam utbildningsplattform

Gemensam utbildningsplattform för all finansiell yrkesrevision

Revisorsinspektionens bedömning är att det är möjligt att identifiera gemensamma behov av utbildning och praktisk erfarenhet oavsett i vilken sektor revisionen genomförs. Utifrån en gemensam plattform kan sedan specifika kompetensbehov identifieras för de olika sektorerna.

Dessa kan tillgodoses genom anpassade insatser inom respektive sektor, av Riksrevisionen, FAR Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV), Revisorsinspektionen och SKL. En sådan kartläggning kan ligga till grund för ett gemensamt ramverk för revisionen såväl när det gäller kraven på revisorernas kompetens som tillämpningen av standarder och tillsynen av revisorer och deras arbete.