Tematillsyn kommunal revision

Revisorsinspektionen har publicerat sin första tematillsyn – revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen.

Vad är en tematillsyn?

Tematillsyn är en viktig del i Revisorsinspektionens förebyggande tillsyn och i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed. Vidare är den ett komplement till de övriga två tillsyns­formerna, nämligen kvalitetskontroll och riskbaserad tillsyn.

En tematillsyn riktar sig mot revisionsbranschen som helhet och omfattar normalt flera revisions­bolag/revisorer i syfte att få en bättre helhetsbild samt kunna identifiera gemensamma utmaningar, ”best practice” eller ett förbättringsbehov för branschen. Syftet är att på sikt höja revisionskvaliteten och yrkesetiken genom att ge branschen vägledning inom det område som tillsynen avser.

I tematillsynsrapporten har tillsynsobjekt och övriga intervjuade anonymiserats.

Bakgrund till genomförd tematillsyn

Revisionsbolag anlitas i stor omfattning av kommuner och regioner för extern och oberoende gransk­ningen av den egna verksamheten. De möter dock ett antal utmaningar och problem i genom­föran­det av uppdragen. Samtidigt har antalet frågor till Revisorsinspektionen som berör aspekter av den kommunala revisionen ökat under senare tid. Myndigheten har mot denna bakgrund genomfört en tematillsyn av auktoriserade och godkända revisorers samt registrerade revisionsbolags medverkan inom den kommunala revisionen.

Resultat och slutsatser

Tematillsynen visar på att revisionsbolagen fyller en viktig roll inom den kommunala revisionen. Det framgår dock att ett antal utmaningar uppstår när privat och kommunal revision möts. Revisions­bolag ska i sin granskning som sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna följa revisors­lagens bestämmelser och god revisorssed och god revisionssed, samtidigt som de ska möta de sektor­specifika förutsättningar som finns i den kommunala revisionen.  

Inom den kommunala revisionen saknas ett fastställt regelverk – ett ramverk och en standard för redovisningsrevision - som bestämmer kraven för hur en revision ska utföras, detta skapar problem. Avsaknaden av ett regelverk bidrar inte enbart till oklarheter kring vilken revision som utförs av kommunala verksamheter, den möjliggör inte för samhällets insyn och kontroll av kvaliteten i den revision som utförs när bedömningskriterier för tillsyn saknas.

Revisorsinspektionen drar följande slutsatser.

  • Grundläggande förutsättningar för att revisionsbolag och auktoriserade och godkända revisorer ska kunna efterleva god revisorssed och god revisionssed är inte alltid uppfyllda inom den kommunala revisionen.
  • Auktoriserade och godkända revisorers självständighet i revisionsverksamhetsuppdrag inom den kommunal revision måste säkerställas.
  • Revisionens förtroendeskapande funktion uppnås om den möter högt ställda och på förhand definierade krav på revisionskvalitet och yrkesmässigt uppträdande. Det finns behov av ett ramverk och en standard för redovisningsrevision inom den kommunala revisionen. Detta skapar förutsägbarhet, enhetlighet och rättssäkerhet. Vid avsaknad av reglering och normering riskerar uppdragsgivare, beställare och olika intressenter att få allt för stort inflytande på revisionens inriktning och innehåll och därmed påverka revisorernas självständighet.
  • Viktiga delar av revisionsbolagens medverkan i den kommunala revisionen bedöms inte vara revisionsverksamhet. Detta innebär att förutsättningarna för en heltäckande tillsyn av verksamheten saknas. En enhetlig tillämpning och likvärdiga krav på de sakkunniga biträdenas arbete måste eftersträvas.
  • Tillsynen över revisionsbolagens, de auktoriserade och godkända revisorernas medverkan i den kommunala revisionen behöver stärkas.
  • Revisionsbolagen ska alltid utse en huvudansvarig revisor för uppdragen, vilket inte alltid är fallet.

I rapporten utvecklas de iakttagelser som ligger till grund för slutsatserna samt förslag till åtgärder. Läs rapporten här.

För vidare frågor kan Tobias Fredriksson, projektledare, tobias.fredriksson@revisorsinspektionen.se kontaktas.