Digitalisering och automatisering inom revisionen - lärdomar från framtidsseminariet

De diskussioner som förs inom ramen för seminarieserien om den Framtida revisionen är för myndigheten ett viktigt forum för omvärldsbevakning och för det utvecklingsarbete som bedrivs vid myndigheten. Vi samlar representanter från revisionsprofession, näringsliv, akademi och myndigheter som diskuterar branschens utmaningar och möjligheter samt delar med sig av sina erfarenheter, idéer och åsikter. Inspektionen försöker genom seminarierna fånga upp drivkrafter och trender i vår omvärld som påverkar revisionen och revisorerna.

Vid framtidsseminariet den 12 januari 2022 avhandlades ett aktuellt område som påverkar stora delar av samhället – digitalisering och automatisering. Vi vill rikta ett tack till alla som lyssnade, deltog och var med och formade livesändningen.

Vilka lärdomar tar vi med oss från dagen?

  1. Revisionsbranschen ligger efter i digitaliseringen jämfört med andra branscher men jobbar för att komma i fatt. Tänkbara orsaker till detta kan vara motstånd att pröva nya arbetssätt, rädslan att misslyckas, det innovativa klimatet samt bristande incitament att investera stora belopp i ny teknik där resultatet är osäkert.
  2. En förutsättning för genomslag av digitaliseringen av branschen är att den nya tekniken är till för revisorerna i deras arbete och inte tvärt om. Viktigt att tänka på i utvecklingen av nya tjänster och verktyg.
  3. Vinsterna med en lyckad digitalisering är många. Bättre kvalitet, större nytta för klienten och ett attraktivare yrke genom att monotona och enklare arbetsuppgifter försvinner.
  4. Tekniskt finns egentligen inga hinder utan möjligheterna är obegränsade. Frågan som ställdes av flera vid seminariet var ”varför jobbar vi inte tillsammans som ett gemensamt ekosystem”, revisionsföretagen – regelsättaren/lagstiftaren/regeringen - företagen som granskas, akademi. Hur går vi samman och bestämmer vilken utveckling som är önskvärd, lägger fast en målsättning för digitalisarbetet och hantera de hinder som föreligger?
  5. En framgångsfaktor för hur väl revisionsbranschen kommer att utvecklas inom digitalisering handlar om rekrytering, organisering och ledarskap. Hur revisionsföretagen rekryterar och utbildar sina medarbetare i de nya tekniska verktygen och låter dem växa i sin yrkesroll borde kanske vara annorlunda än idag. Vidareutbilda medarbetare i de mest avancerade och bästa verktygen som finns tillgängliga idag. Leta efter medarbetare med bredare kompetensprofil- djupare kunskaper i teknologi, IT, information och innovation. Lägg stor omsorg i att skapa och sätta samman revisionsteam som besitter de rätta kunskaperna och färdigheterna.

Avslutande ord: Digitaliseringen och automatiseringen skapar oanade möjligheter, men också strukturella och legala utmaningar i framtidens revision. Vilken utveckling som är möjlig och önskvärd kommer fortsatt vara en viktig fråga. Här behövs en vidare analys och diskussion mellan revisionsföretag, näringsliv, Revisorsinspektionen och samhället i övrigt. Något som myndigheten tar med sig i det fortsatta arbetet inom ramen för den strategiska planen.