Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 18 september 2020 och avgjorde då sju tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fem ärenden och erinran i två.

I ärendet 2019-999 saknade revisionsföretaget en allmän riskbedömning enligt penningtvättslagen. Den allmänna riskbedömningen ska identifiera och analysera risken för att revisionsverksamheten kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. I ärendet betonas även att den allmänna riskbedömningen ska ligga till grund för övriga åtgärder enligt penningtvättslagen, såsom exempelvis bedömning av kundens riskprofil och kundkännedomsåtgärder.

I ärendet 2020-168 bedömdes en revisors agerande ha medfört att generalklausulen i 21 a § revisorslagen blev tillämplig. Två av tillsynsnämndens ledamöter bedömde dock att omständigheterna i ärendet inte var ägnade att rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Majoriteten tilldelade revisorn en erinran.

I ärendet 2020-702, som avsåg revisionen av en sparbank, hade revisorn använt sig av arbete som bankens internrevisionsfunktion hade utfört. International Standard on Auditing (ISA) 610 behandlar den externa revisorns ansvar om han eller hon använder internrevisorers arbete. Revisorn hade inte vid sin planering av granskningen beaktat kravet på överväganden enligt p. 18 när det gäller avsedd användning av internrevisionens arbete. Vidare hade han inte informerat styrelsen om hur han hade planerat att använda internrevisionsfunktionens arbete och inte heller vidtagit tillräckliga granskningsåtgärder när det gäller det arbete som internrevisionen hade utfört, såsom krävs enligt ISA 610. Slutligen lämnade han i revisionsberättelsen, i sin redogörelse för särskilt betydelsefulla områden i revisionen, en beskrivning över granskningsåtgärder som inte motsvarade vad han faktiskt hade utfört.

Varning

2019-470

2019-999

2019-1175

2019-1285

2020-702

Erinran

2020-168

2020-883