Skattekontoutdrag

Så här tar du fram det skattekontoutdrag som ska bifogas med din ansökan om auktorisation/godkännande.

En auktoriserad/godkänd revisor ska enligt 4 § revisorslagen (2001:883) vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Som en del i Revisorsinspektionens kontroll av att ovan nämnda krav är uppfyllt inhämtas sökandens skattekontoutdrag för de senaste fem åren.

Redbarhetsprövningen tar sikte på revisorns allmänna hederlighet, pålitlighet och integritet. I detta ligger också ett krav på redbarhet i ekonomiska angelägenheter. Förutom ekonomiska brott kan underlåten betalning eller annan allvarlig misskötsel av ekonomiska åtaganden ge anledning till tvekan om en persons lämplighet som revisor. Det är dock endast vid upprepade betalningsförsummelser och allvarlig misskötsel som revisorns lämplighet kan ifrågasättas. Om en revisor såsom privatperson har gravt försummat någon skyldighet mot det allmänna eller åsidosatt sina skyldigheter som företrädare för ett revisionsföretag, kan detta innebära hinder mot auktorisation eller godkännande.

Utdraget ska du själv ta fram på det sätt som anges nedan.

Notera att det är ditt eget personliga skatteutdrag som ska tas fram (d.v.s. inte utdraget för något bolag).

1. Logga in på Skatteverkets e-tjänst Skattekonto.

2-4. Välj alternativet att visa alla bokförda transaktioner.

5. Avgränsa sökningen till de senaste fem åren räknat från dagens datum.

6. Skriv ut sidan som ett PDF-dokument.