E-tjänster

Här hittar du Revisorsinspektionens e-tjänster.

E-tjänsterna är inte anpassade för Internet Explorer eller äldre versioner av Edge. Du känner igen dessa äldre program på deras blå eller blågula e-formade logotyper.


E-tjänsterna är anpassade för dessa enheter/webbläsare. Om du inte har möjlighet att använda våra e-tjänster så kan du istället använda våra blanketter.

E-tjänsterna kan endast ta emot fullständiga ansökningar och vissa av dem är avgiftsbelagda. Avgiftsbelagda ansökningar handläggs inte av Revisorsinspektionen innan beloppet har betalats in till myndigheten. En faktura för ansökningsavgiften postas inom vecka till din folkbokföringsadress efter att din ansökan har skickats in.

Ansökningar som inte har skickats in kan inte sparas. Det är därför viktigt att du har tillgång till alla dokument som behövs för att ansöka. Efter 60 minuter loggas du ut automatiskt.

För att kunna logga in i e-tjänsterna och för att kunna signera behöver du ha en giltig e-legitimation.

If you have a foreign eID, please go to this page instead.

E-tjänster för blivande revisorer

 • P.g.a. rådande läge går det för närvarande inte att ansöka om att få avlägga revisorsexamen. Läs mer här.

 • Det finns inte någon e-tjänst för denna ansökan. Använd våra blanketter.

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en examinationsavgift på 25 000 kronor tas ut. En faktura skickas till din folkbokföringsadress om du bedöms uppfylla kraven för att få avlägga lämplighetsprov.

  Du behöver även ha tillgång till:

  • din arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • Intyg från behörig myndighet om att du är behörig att utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).
  • Ditt registreringsnummer från samtliga registreringar i andra medlemsstater inom EES.

  Starta e-tjänsten Ansökan om att få avlägga lämplighetsprov

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

  Du behöver även ha tillgång till:

  • din arbetsgivares organisationsnummer, kontaktuppgifter och webbadress.
  • bevis om frihet från konkurs. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • bevis om frihet från näringsförbud. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • personbevis. Beviset hämtas från Skatteverket och ska vara högst tre månader gammalt. Av personbeviset ska din folkbokföringsadress framgå.
  • ditt skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Information om hur du tar fram detta material hittar du på den här sidan.
  • intyg om att du yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet, som är undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor. Låt en auktoriserad/godkänd revisor på din arbetsplas fylla i denna mall. Den ska därefter laddas upp som en bilaga när du använder e-tjänsten.

  Om du tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor så behöver du också:

  • tjänstgöringsintyg från anställningar som avslutats under den senaste femårsperioden, även sådana som inte avser revision. Detta behövs oavsett hur lång tid du har varit borta från yrket.
  • redogörelse över utbildning och erfarenhet, om auktorisationen eller godkännandet upphörde för mer än fem år sedan. Fyll i denna mall. Den ska därefter laddas upp som en bilaga när du använder e-tjänsten.

  Starta e-tjänsten Ansökan om auktorisation

E-tjänster för revisorer

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

  Du behöver även ha tillgång till:

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation eller här.
  • din arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • uppgifter om ditt försäkringsbolag, om du har bytt försäkring.
  • uppgifter om din arbetsgivares webbadress, om den har ändrats.
  • bevis om frihet från konkurs. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • bevis om frihet från näringsförbud. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • personbevis. Beviset hämtas från Skatteverket och ska vara högst tre månader gammalt. Av personbeviset ska din folkbokföringsadress framgå.
  • underlag för fortbildning. Härmed avses handlingar från utbildningsanordnare. Handlingarna ska visa att minst 100 timmar verifierbar fortbildning har genomförts med godkänt resultat under de fem år som föregår ansökan. Handlingarna ska också ange vilka ämnesområden som omfattas av den verifierbara fortbildningen.
  • ditt skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Information om hur du tar fram detta material hittar du på den här sidan.

  Starta e-tjänsten Ansökan om fortsatt auktorisation

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

  Du behöver även ha tillgång till:

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om godkännande eller här.
  • din arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • uppgifter om ditt försäkringsbolag, om du har bytt försäkring.
  • uppgifter om din arbetsgivares webbadress, om den har ändrats.
  • bevis om frihet från konkurs. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • bevis om frihet från näringsförbud. Beviset hämtas från Bolagsverket och ska vara högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • personbevis. Beviset hämtas från Skatteverket och ska vara högst tre månader gammalt. Av personbeviset ska din folkbokföringsadress framgå.
  • underlag för fortbildning. Härmed avses handlingar från utbildningsanordnare. Handlingarna ska visa att minst 100 timmar verifierbar fortbildning har genomförts med godkänt resultat under de fem år som föregår ansökan. Handlingarna ska också ange vilka ämnesområden som omfattas av den verifierbara fortbildningen.
  • ditt skattekontoutdrag för alla bokförda transaktioner under de senaste fem åren räknat från dagens datum. Information om hur du tar fram detta material hittar du på den här sidan.

  Starta e-tjänsten Ansökan om fortsatt godkännande

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du ha tillgång till

  • ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller här
  • din nya arbetsgivares organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • eventuella bilagor (se nedan)

  Om din nya arbetsgivare är ett registrerat revisionsbolag behöver du inte bifoga några bilagor.

  Om din nya arbetsgivare inte är ett registrerat revisionsbolag gäller nedanstående.

  Ifall arbetsgivaren redan har anställda auktoriserade/godkända revisorer räcker det normalt med att du bifogar en kopia av ett försäkringsbevis som visar att du omfattas av en ansvarsförsäkring för revisorer med villkor som Revisorsinspektionen kan godta.

  Ifall du har startat ny revisionsverksamhet eller om din nya arbetsgivare inte har auktoriserade/godkända revisorer sedan tidigare ska du bifoga:

  • Kopior av aktuella registreringsbevis för samtliga bolag i ägarstrukturen. Registreringsbevis ska vara högst tre månader gamla och hämtade från Bolagsverket. Utdrag från näringslivsregistret eller t.ex. Infotorg räcker inte.
  • Ägaruppgifter för samtliga bolag i ägarstrukturen/koncernen, företrädesvis i form av ett grafiskt schema.
  • En kopia av ett försäkringsbevis som visar att du omfattas av en ansvarsförsäkring för revisorer med villkor som Revisorsinspektionen kan godta.

   Starta e-tjänsten Anmälan om byte av arbetsgivare

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.

  Du behöver även ha tillgång till ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller här.

  Starta e-tjänsten Ansökan om undantag (dispenser), revisorer

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på:

  • att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.
  • att ha tillgång till ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller här.
  • att förhandsbesked kan sökas av en auktoriserad/godkänd revisor (för registrerade revisionsbolag, se särskild e-tjänst).
  • att förhandsbesked kan sökas enligt 22 eller 25 §§ revisorslagen (2001:883). Läs mer här.

  Starta e-tjänsten Ansökan om förhandsbesked, revisorer

 • Om du eller din arbetsgivare har nya kontaktuppgifter så ska du meddela oss det på ri@revisorsinspektionen.se

  Om du har bytt namn eller folkbokföringsadress inom Sverige så behöver du inte meddela oss det.

 • Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att ha tillgång till ditt eget registreringsnummer, som du hittar på ditt bevis om auktorisation/godkännande eller här.

  Starta e-tjänsten Begäran om upphävande av auktorisation eller godkännande

E-tjänster för revisionsbolag

 • E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

  Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

  Du behöver ha tillgång till kontaktuppgifter för det registrerade revisionsbolagets kontaktperson (inklusive personnummer) samt de handlingar som anges nedan.

  1A. För sökanden som är aktiebolag samt för andra aktiebolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden ska bifogas:

  • Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
  • Bolagsordning
  • Aktiebok/ägarförteckning
  • Senast fastställda årsredovising

  Alla registreringsbevis som bifogas ska vara hämtade från Bolagsverket och högst tre månader gamla. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

  1B. För sökanden som är handelsbolag samt för handelsbolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden ska bifogas:

  • Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
  • Bolagsavtal
  • Senast upprättade bokslut

  Alla registreringsbevis som bifogas ska vara hämtade från Bolagsverket och högst tre månader gamla. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

  2. Ett organisationsschema av vilket framgår hela den ägarstruktur/koncern i vilket det sökande revisionsföretaget ingår. Av schemat ska framgå vilka fysiska/juridiska personer som är delägare i företaget och om företaget i sin tur är delägare i något annat bolag. Detsamma gäller för alla bolag som ingår i samma ägarstruktur/koncern. Ägarandelarna ska anges i procent (för aktiebolag anges även procentandelarna av röstetalet för samtliga aktier).

  3. Ett aktuellt försäkringsbevis. Försäkringsvillkoren ska överensstämma med 15-16 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

  Starta e-tjänsten Ansökan om registrering

 • E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

  Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 3100 kronor tas ut.

  Du behöver ha tillgång till kontaktuppgifter för det registrerade revisionsbolagets kontaktperson (inklusive personnummer) samt de handlingar som anges nedan.

  1A. För sökanden som är aktiebolag samt för andra aktiebolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden ska bifogas:

  • Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
  • Bolagsordning
  • Aktiebok/ägarförteckning
  • Senast fastställda årsredovising

  Alla registreringsbevis som bifogas ska vara hämtade från Bolagsverket och högst tre månader gamla. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

  1B. För sökanden som är handelsbolag samt för handelsbolag som ingår i samma ägarstruktur som sökanden ska bifogas:

  • Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
  • Bolagsavtal
  • Senast upprättade bokslut

  Alla registreringsbevis som bifogas ska vara hämtade från Bolagsverket och högst tre månader gamla. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

  2. Ett organisationsschema av vilket framgår hela den ägarstruktur/koncern i vilket det sökande revisionsföretaget ingår. Av schemat ska framgå vilka fysiska/juridiska personer som är delägare i företaget och om företaget i sin tur är delägare i något annat bolag. Detsamma gäller för alla bolag som ingår i samma ägarstruktur/koncern. Ägarandelarna ska anges i procent (för aktiebolag anges även procentandelarna av röstetalet för samtliga aktier).

  3. Ett aktuellt försäkringsbevis. Försäkringsvillkoren ska överensstämma med 15-16 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

  Starta e-tjänsten Ansökan om fortsatt registrering

 • E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

  Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.

  Du behöver även ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer och registreringsbevis. Registreringsbeviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.

  Starta e-tjänsten Ansökan om undantag (dispenser), bolag

 • E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

  Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på:

  • att en ansökningsavgift på 870 kronor tas ut.
  • att ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer.
  • att ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets registreringsbevis. Registreringsbeviset ska vara hämtat från Bolagsverket och högst tre månader gammalt. Utdrag från näringslivsregistret räcker inte.
  • att förhandsbesked kan sökas av ett registrerat revisionsbolag (för auktoriserad/godkänd revisor, se särskild e-tjänst).
  • att förhandsbesked kan sökas enligt 22 § revisorslagen (2001:883). Läs mer här.


  Starta e-tjänsten Ansökan om förhandsbesked, bolag

 • E-tjänsten ska användas av en behörig firmatecknare för bolaget.

  Innan du börjar använda e-tjänsten behöver du tänka på att ha tillgång till det registrerade revisionsbolagets organisationsnummer och registreringsbevis.

  Starta e-tjänsten Begäran om upphävande av registrering