Revisionsföretag

Revisorsinspektionen får ofta frågor om hur man ska gå tillväga om man startar egen revisonsverksamhet. Nedan görs ett försök att kortfattat besvara dessa frågor.

 • Ett revisonsföretag som är registrerat hos Revisorsinspektionen är s.k. registerat revisionsbolag. De flesta revisionsföretag är inte registrerade revisionsbolag. 

  Registrering av ett revisionsbolag medför att själva bolaget, till skillnad från ett icke registrerat revisionsföretag, kan väljas som revisor. Ett registrerat revisionsbolag är även underkastat Revisorsinspektionens tillsyn. Läs mer här om Revisorsinspektionens tillsynsverksamhet.

 • Om det är ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag behöver vi kopia av registreringsbevis, aktiebok/ägaruppgifter och försäkringsbevis avseende revisionsverksamhet.

 • Ett registrerat revisionsbolag kan väljas till revisor, men det ska samtidigt finnas en huvudansvarig revisor för uppdraget. Ett registrerat revisionsbolag är underkastat Revisorsinspektionens tillsyn och är också skyldigt att till myndigheten betala årsavgift.

  Ett revisionsföretag kan ansöka om registrering hos Revisorsinspektionen. En registrering gäller i fem år och måste därefter förnyas.

 • Du är inte skyldig att registrera ditt revisionsföretag som ett registrerat revisionsbolag.

  Såvitt gäller aktiebolag så är dock registrering av revisionsbolag en nödvändighet om revisionsföretaget ska ha delägare, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD, vice VD, firmatecknare eller prokurister, som inte är auktoriserade/godkända revisorer.

  Ett registrerat revisionsbolag kan vara revisor, men det ska samtidigt finnas en huvudansvarig revisor. Ett registrerat revisionsbolag är underkastat Revisorsinspektionens tillsyn och är också skyldigt att till myndigheten betala årsavgift.

 • Huvudregeln är att ett revisionsföretags samtliga delägare och styrelseledamöter ska vara revisorer. Se 10 och 11 §§ revisorslagen (2001:883).För aktiebolag som är registrerade revisionsbolag finns det undantagsregler. Se 14 och 15 §§ revisorslagen.

  För handelsbolag finns möjlighet att ansöka om undantag (dispens). Undantag beviljas dock restriktivt.