Sök i revisorsregistret

Välj mellan att söka revisor eller revisionsbolag i revisorsregistret.

Informationen uppdateras en gång per dygn. Nedan kan du läsa mer om hur man söker.

Förkortningar

Vissa revisionsbolag/arbetsgivare använder sig av förkortningar. Det går inte att använda sådana förkortningar vid sökning. Sökorden E&Y eller PwC ger alltså inga träffar. Däremot fungerar det bra att söka på hela eller delar av företagsnamnen, t.ex. Ernst & Young AB, ErnstPricewaterhouseCoopers AB eller pricewater.

Visa samtliga revisorer eller revisionsbolag

För att visa samtliga revisorer eller revisionsbolag, tryck direkt på knappen Sök utan att använda några sökord.

Sök på delar av ord

För att söka på delar av ord används stjärnsats. En sökning på ernst*ab ger alltså träff både på Ernst & Young AB och Ernströms Revision AB.

Sökobjekt

(A) Auktoriserade revisorer är behöriga att utföra revision av alla slags svenska företag som kräver lagstadgad revision.

(G) Godkända revisorer är behöriga att utföra lagstadgad revision i företag som inte är noterade och inte överskrider vissa gränsvärden rörande omsättning, balansomslutning och antal anställda.

(R) Registrerade revisionsbolag är revisionsföretag som registrerats hos Revisorsinspektionen. Registreringen innebär att själva bolaget, till skillnad från övriga revisionsföretag, kan väljas till revisor. En i bolaget verksam godkänd eller auktoriserad revisor ska då utses som huvudansvarig för revisionsuppdraget.

(U) Utlandsregisterade bolag enligt artikel 45 revisorsdirektivet
(Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006)

Artikel 45 i revisorsdirektivet innehåller bestämmelser om registrering och tillsyn av revisorer och revisionsbolag från tredjeländer (stater utanför EES).

Årsredovisningen och, i förekommande fall, koncernredovisningen för företag som har sitt säte i en stat utanför EES men är börsnoterade i Sverige ska få granskas av revisorer eller revisionsföretag från tredjeländer, om dessa revisorer eller revisionsföretag har registrerats av Revisorsinspektionen.

En revisor eller ett revisionsföretag får registreras av Revisorsinspektionen som revisor från tredjeland, om kraven i det landet på lagstadgad revision och på de som utför revisionen är likvärdiga med de krav som följer av svensk rätt. Dessa revisorer ska omfattas av de svenska bestämmelserna om kvalitetskontroll, om de inte har genomgått en likvärdig kontroll i hemlandet. De ska vidare omfattas av Revisorsinspektionens tillsyn och disciplinära åtgärder.