Vad innebär god revisionssed?

God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget. Revisionen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (9 kap. 3 § aktiebolagslagen [2005:551]).

Revisorn ska vid utförandet av räkenskapsrevisionen pröva styrelsens och den verkställande direktörens tillämpning av företagets redovisningsprinciper samt bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och den verkställande direktören har gjort när de upprättat årsredovisningen. Revisorn ska också utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Granskningen ska omfatta ett urval av underlagen för belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorns granskning behöver alltså inte omfatta alla enskilda redovisningsposter och underlag utan ska ske genom lämpliga stickprov.

Förvaltningsrevisionen syftar främst till att klarlägga om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet eller på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.

För att kunna göra detta ska revisorn granska väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget. Som ett led i denna granskning ska revisorn bedöma om styrelsen eller den verkställande direktören utsatt bolaget för risker som kan vålla bolaget skada utan att ge motsvarande fördelar. För att kunna bedöma om någon försummelse eller annan överträdelse har skett som kan föranleda ersättningsskyldighet måste granskningen omfatta även en granskning av räkenskaperna.

Den granskning som revisorn ska göra ska vara inriktad på att upptäcka det som brukar benämnas väsentliga fel och förhållanden. Vad som utgör sådana fel och förhållanden måste bedömas i varje enskilt fall.