Vilka uttalanden gör revisorn i revisionsberättelsen?

Revisorn ska i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning och om den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed.

Vidare ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalade om huruvida styrelse­ledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. Det ska vidare anmärkas om revisorn har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

I revisionsberättelsen ska revisorn också anmärka om han eller hon vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören handlat i strid mot aktiebolagslagen (2005:551), tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen.