Vilket ansvar har en revisor?

Revisorns ansvar är att granska bolagets årsredovisning och bokföring (räkenskaps­revision) samt bolagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision) och att därefter periodiskt uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av den i revisionen genomförda granskningen (9 kap. 3 § aktiebolagslagen [2005:551]).

Därutöver har revisorn en skyldighet att rapportera till olika intressenter under vissa speciella omständigheter, något som skulle kunna kallas för händelsedriven rapportering. En sådan skyldighet föreligger i ett antal situationer. Om revisorn finner att det kan misstänkas att viss brottslighet - t.ex. förskingring, bokföringsbrott, mutbrott eller skattebrott - har begåtts inom ramen för revisionsklientens verksamhet är revisorn  skyldig att anmäla misstanken och grunden för denna till åklagare. Är klienten ett kreditinstitut och revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag får känne­dom om förhållanden som kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar institutets verksamhet utlöses en rapporteringsskyldighet till Finans­inspektionen.

De händelsedrivna skyldigheterna innebär inte att revisorn ska efterforska brott eller överträdelser som kan utlösa rapporteringsskyldighet. Avsikten är alltså inte att påverka revisionens omfattning. Men om revisorn under sin granskning av bolaget t.ex. finner att det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till vissa brott inträder en aktivitetsplikt för revisorn. Däremot har revisorn inte någon generell skyldighet att inrikta revisionen efter en myndighets eller utomstående analytikers behov.