Återkomma till yrket efter mer än fem år

Revisorsinspektionen får ofta frågor om hur man kan återkomma till revisorsyrket om man har varit borta från det i mer än fem år. Nedan görs ett försök att kortfattat besvara dessa frågor. Mer information om att återkomma till yrket hittar du på den här sidan.

  1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper
  2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning
  3. internationella redovisningsstandarder
  4. räkenskapsanalys
  5. intern redovisning och ekonomistyrning
  6. riskhantering och intern kontroll
  7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande
  8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer
  9. internationella revisionsstandarder
  10. yrkesetik och oberoende
  11. associationsrätt och företagsstyrning
  12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott
  13. beskattningsrätt
  14. civilrätt och handelsrätt
  15. arbetsrätt och socialrätt
  16. informationsteknik och datorsystem
  17. organisationslära och nationalekonomi
  18. matematik och statistik
  19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag
 • De aktiviteter som du har ägnat dig åt under din bortavaro är endast en av de faktorer som påverkar bedömningen av din utbildning och erfarenhet.

  Det som påverkar dina aktiviteters relevans/tyngd är om och i vilken utsträckning de har bidragit till att behålla eller utveckla teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet.

  De 19 ämnesområden som ingår i revisorernas grundutbildning är vägledande, men inte bindande för bedömingen av aktiviteters relevans. Merparten av revisorernas förväntade kunskaper och praktiska förmågor bör dock kunna sorteras under dessa ämnesområden.

  Kompetensutveckling inom andra ämnesområden kan inte tillgodoräknas om de uppenbart faller utanför ramen för vad en auktoriserad revisor förväntas kunna.

 • Behovet av att bredda ämnesomfattningen i dina aktiviteter ökar ju längre tid som har gått från att din auktorisation upphörde. Utan en viss breddning kan det bli svårt att behålla eller utveckla de teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet.

  Om du under lång tid endast har ägnat dig åt ett smalt/nischat arbetsområde (t.ex. forskning inom ett eller några få ämnesområden), så kan det innebära att du inte längre anses uppfylla kravet på utbildning och erfarenhet.

  Anledningen är att Revisorsinspektionen gör en helhetsbedömning av nivån på utbildningen och erfarenheten där kunskaper och förmågor inom de 19 ämnesområden som ingår i en revisors grundutbildning har särskild betydelse.

  Att planera in arbete med revision mot slutet av en längre tids bortavaro kan underlätta för dig att återkomma till yrket.

 • Kontakta gärna Revisorsinspektionen per telefon för diskussion.

 • För att åter bli auktoriserad revisor behöver du som utgångspunkt inte redovisa ett visst antal revisionstimmar eller ett visst antal branscher. Det tidigare gällande s.k. timkravet avskaffades den 1 juli 2019.

  Hur mycket du har arbetat med revision är en av de faktorer som påverkar bedömningen av nivån din utbildning och erfarenhet. Om du under de närmaste åren innan din ansökan om att åter bli auktoriserad har valt att arbeta med just revision (t.ex. som revisorsassistent) motsvarande en årsarbetstid så räcker det normalt för att kravet på utbildning och erfarenhet ska kunna anses vara uppfyllt.

 • Nej.

  Revisorsinspektionen bedömer nivån av utbildning och erfarenhet på samma sätt för alla som åter vill bli auktoriserade. Skälet till bortavaron påverkar inte bedömningen eftersom det är ett lagkrav för auktorisation att sökanden har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet.

  En mer djupgående utredning och bedömning av din utbildning och erfarenhet behöver dock normalt endast ske om du ansöker om auktorisation efter en längre tid än fem år från att auktorisationen upphörde.

 • Om du under de närmaste åren innan din ansökan om att åter bli auktoriserad har valt att arbeta med just revision (t.ex. som revisorsassistent) motsvarande en årsarbetstid så räcker det normalt för att kravet på utbildning och erfarenhet ska kunna anses vara uppfyllt. Att planera in sådan verksamhet mot slutet av en längre tids bortavaro kan därför underlätta för dig att återkomma till yrket.

  Du bör också vara medveten om och försöka planera så att du uppfyller de grundläggande kraven för auktorisation.

 • Revisorsinspektionen saknar möjlighet att på förhand lämna besked om huruvida du under vissa förutsättningar uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet. Det är först vid en ansökan om auktorisation som prövningen kan ske.