Jag har ägnat mig åt ett smalt/nischat arbetsområde. Kan jag åter bli auktoriserad?

Behovet av att bredda ämnesomfattningen i dina aktiviteter ökar ju längre tid som har gått från att din auktorisation upphörde. Utan en viss breddning kan det bli svårt att behålla eller utveckla de teoretiska kunskaper och praktiska förmågor som behövs för revisionsverksamhet.

Om du under lång tid endast har ägnat dig åt ett smalt/nischat arbetsområde (t.ex. forskning inom ett eller några få ämnesområden), så kan det innebära att du inte längre anses uppfylla kravet på utbildning och erfarenhet.

Anledningen är att Revisorsinspektionen gör en helhetsbedömning av nivån på utbildningen och erfarenheten där kunskaper och förmågor inom de 19 ämnesområden som ingår i en revisors grundutbildning har särskild betydelse.

Att planera in arbete med revision mot slutet av en längre tids bortavaro kan underlätta för dig att återkomma till yrket.