Auktoriserad revisor

Revisorsinspektionen får ofta frågor om auktorisation/godkännande. Nedan görs ett försök att kortfattat besvara dessa frågor.

 • För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste man uppfylla särskilda i revisorslagen (2001:883) uppställda krav avseende bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet.

  Revisorsinspektionen är den myndighet som prövar ansökningar om auktorisation/godkännande som revisor. Auktorisation/godkännande gäller i fem år och måste därefter förnyas. Numera sker endast auktorisation av nya revisorer. Redan godkända revisorer kan dock bli beviljade fortsatt godkännande.

  En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd (s.k. lekmannarevisor) omfattas inte av Revisorsinspektionens tillsyn och finns inte heller med i myndighetens register.

 • För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisation eller godkännande som revisor behöver du som utgångspunkt inte redovisa ett visst antal revisionstimmar eller ett visst antal branscher. Det tidigare gällande s.k. timkravet avskaffades den 1 juli 2019.

  Du behöver däremot under hela den tid du är auktoriserad/godkänd uppfylla yrkesverksamhetskravet enligt revisorslagen. Detta innebär i praktiken att du som huvudregel ska yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet åtminstone på halvtid. För avvikelser från kravet krävs i regel att du beviljas undantag (dispens).

  Om du har varit borta från revisorsyrket under en längre tid än fem år och ansöker om att åter bli auktoriserad eller godkänd, så ska du tillsammans med din ansökan inge en redogörelse över din utbildning och erfarenhet. Hur mycket du har arbetat med revision är då en av de faktorer som är relevanta och kan påverka beslutet på din ansökan. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.

 • Beslut om auktorisation ska normalt postas till folkbokföringsadressen senast två månader från att ansökan är komplett.

  Beslut om fortsatt auktorisation/godkännande postas normalt senast en månad innan nu gällande auktorisation/godkännande går ut. Beslutet postas till folkbokföringsadressen.

 • Revisorsinspektionen postar normalt en påminnelse till revisorn senast fyra månader innan auktorisationen eller godkännandet går ut. Blanketter skickas inte tillsammans med påminnelsen, eftersom revisorerna numera har tillgång till våra e-tjänster. Det är viktigt att du har meddelat inspektionen dina korrekta adressuppgifter.

  Sökanden kan när som helst också ansöka genom att skriva ut en blankett och skicka ansökan till Revisorsinspektionen per post eller e-post.

 • Den som slutar utöva yrkesmässig revisionsverksamhet ska som huvudregel få sin auktorisation/sitt godkännande upphävt. Det går att ansöka om undantag (dispens) från yrkesverksamhetskravet och anställningsförbudet, men sådana undantag beviljas restriktivt.

  Blanketter för upphävande och undantag ska skickas till Revisorsinspektionen per post eller e-post.

  Om du senare vill återkomma till yrket så finns det vissa saker som du bör tänka på, särskilt om du är borta under en längre tid.

 • Om man vill återvända till yrket så ska man uppfylla alla de krav som gäller för kvalificerade revisorer. Det finns dock särskilda bestämmelser avseende krav på revisorsexamen. Det finns också särskilda bestämmelser för den som har varit borta från yrket under en längre tid. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.

 • Ja, en revisor och revisionsföretaget är skyldiga att snarast anmäla ändring av arbetsförhållanden. Blanketten Anmälan om ny arbetsgivare ska fyllas i, undertecknas och skickas via post eller e-post till Revisorsinspektionen.

  Om du som revisor övergår till annan verksamhet ska du anmäla det till Revisorsinspektionen; se våra e-tjänster.”Begäran om upphävande av auktorisation eller godkännande”. Blanketten ska undertecknas och skickas till Revisorsinspektionen per post eller e-post.