Hur många revisionstimmar och branscher behöver jag för auktorisation/fortsatt auktorisation?

För att bli auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt auktorisation eller godkännande som revisor behöver du som utgångspunkt inte redovisa ett visst antal revisionstimmar eller ett visst antal branscher. Det tidigare gällande s.k. timkravet avskaffades den 1 juli 2019.

Du behöver däremot under hela den tid du är auktoriserad/godkänd uppfylla yrkesverksamhetskravet enligt revisorslagen. Detta innebär i praktiken att du som huvudregel ska yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet åtminstone på halvtid. För avvikelser från kravet krävs i regel att du beviljas undantag (dispens).

Om du har varit borta från revisorsyrket under en längre tid än fem år och ansöker om att åter bli auktoriserad eller godkänd, så ska du tillsammans med din ansökan inge en redogörelse över din utbildning och erfarenhet. Hur mycket du har arbetat med revision är då en av de faktorer som är relevanta och kan påverka beslutet på din ansökan. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.