Vem får sitta i styrelsen eller vara delägare i revisionsföretag?

Huvudregeln är att ett revisionsföretags samtliga delägare och styrelseledamöter ska vara revisorer. Se 10 och 11 §§ revisorslagen (2001:883).För aktiebolag som är registrerade revisionsbolag finns det undantagsregler. Se 14 och 15 §§ revisorslagen.

För handelsbolag finns möjlighet att ansöka om undantag (dispens). Undantag beviljas dock restriktivt.