Riskbaserad tillsyn

Revisorsinspektionen får ofta frågor om hur man ska gå tillväga om man vill anmäla en revisor. Nedan görs ett försök att kortfattat besvara dessa frågor. Mer information om riskbaskerad tillsyn hittar du på den här sidan.

 • En anmälan mot en revisor kan ske av t.ex. en privatperson, ett företag eller en annan myndighet. En revisor som inte är auktoriserad eller godkänd (s.k. lekmannarevisor) omfattas inte av Revisorsinspektionens tillsyn och finns inte heller med i myndighetens register. För att kontrollera om din revisor är auktoriserad eller godkänd kan du använda sök revisor.

  Hur du gör en anmälan läs om riskbaserad tillsyn.

 • För att vara auktoriserad eller godkänd revisor måste man uppfylla särskilda i revisorslagen (2001:883) uppställda krav avseende bland annat utbildning, erfarenhet och redbarhet. Det är enbart auktoriserade och godkända revisorer som Revisorsinspektionen utövar tillsyn över.

  Vissa juridiska personer är skyldiga att ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

 • För att kontrollera om en revisor är auktoriserad eller godkänd kan du använda funktionen sök revisor.

 • Revisorsinspektionen handlägger inte ärenden som rör auktoriserade redovisningskonsulter. Du kan vända dig till FAR eller SRF konsulter som är branschorganisation för auktoriserade redovisningskonsulter: www.far.se eller www.srfkonsult.se . 

 •  

  Ett viktigt syfte med Revisorsinspektionens tillsyn är att bidra till transparens, hög revisionskvalitet och ökat förtroende för revisionen. Inspektionens samlade tillsynsverksamhet har stora möjligheter att hitta de brister i revisionskvalitet och yrkesetik som kan förekomma.

  Det ligger dock inte inom vårt verksamhetsområde att utreda eventuella brott. Om du behöver vägledning angående brottsanmälan eller andra juridiska åtgärden så kan du ta kontakt med en jurist. På advokatsamfundets hemsida kan du hitta en advokat nära dig.

 • Revisorsinspektionen tar ställning till ett enskilt fall genom beslut som har föregåtts av en utredning. Vi kan därför inte svara på hur vår bedömning skulle se ut i ett eventuellt tillsynsärende.

  I praxissök kan du hitta de ärenden som Revisorsinspektionen tagit ställning till som kan ge vägledning.

  Om du vill att Revisorsinspektionen tar ställning till om den aktuella revisorn ska ges en disciplinär åtgärd kan du ge in en skriftlig anmälan.

  Om du vill ha juridisk vägledning i frågan kan du vända dig till en jurist. På Advokatsamfundets hemsida kan du söka efter advokater.

 • Ja, man kan anmäla anonymt.

  Men Revisorsinspektionen är en statlig myndighet, vilket innebär att en anmälan eller annan handling som du skickar till inspektionen blir en allmän handling. Allmänna handlingar är enligt huvudregel offentliga. 

  Vid utlämnande av allmän handling sker en sekretessprövning av Revisorsinspektionen. Läs mer här om offentlighet och sekretess i tillsynsverksamheten.