Tar Revisorsinspektionen ställning i ett enskilt fall?

Revisorsinspektionen tar ställning till ett enskilt fall genom beslut som har föregåtts av en utredning. Vi kan därför inte svara på hur vår bedömning skulle se ut i ett eventuellt tillsynsärende.

I praxissök kan du hitta de ärenden som Revisorsinspektionen tagit ställning till som kan ge vägledning.

Om du vill att Revisorsinspektionen tar ställning till om den aktuella revisorn ska ges en disciplinär åtgärd kan du ge in en skriftlig anmälan.

Om du vill ha juridisk vägledning i frågan kan du vända dig till en jurist. På Advokatsamfundets hemsida kan du söka efter advokater.