Vad utreder Revisorsinspektionen i ett tillsynsärende?

 

Ett viktigt syfte med Revisorsinspektionens tillsyn är att bidra till transparens, hög revisionskvalitet och ökat förtroende för revisionen. Inspektionens samlade tillsynsverksamhet har stora möjligheter att hitta de brister i revisionskvalitet och yrkesetik som kan förekomma.

Det ligger dock inte inom vårt verksamhetsområde att utreda eventuella brott. Om du behöver vägledning angående brottsanmälan eller andra juridiska åtgärden så kan du ta kontakt med en jurist. På advokatsamfundets hemsida kan du hitta en advokat nära dig.