Revisionsberättelsens text om revisorns ansvar

I FAR:s rekommendation i revisionsfrågor RevR 700 Revisionsberättelsens utformning p 43 och p 55 anges att revisionsberättelsens beskrivning av revisorns ansvar kan ske genom särskild hänvisning i revisionsberättelsen till Revisorsinspektionens webbplats. Denna beskrivning av revisorns ansvar hittar du nedan.

Redogörelse för det ansvar som den valde revisorn har för den lagstadgade revisionen i aktiebolag

En vald revisor i ett aktiebolag ska, enligt 9 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551), för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse. Denna ska upprättas i överensstämmelse med 9 kap. 28-36 §§ i aktiebolagslagen och god revisionssed. För svenska förhållanden innebär detta att revisions-berättelsen ska möta de krav som följer av International Standards on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter och ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden med anpassning till och tillägg för de övriga krav som följer av god revisionssed i Sverige. Vägledning för utformningen av en svensk revisionsberättelse finns i RevR 700 Revisions-berättelsens utformning och RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse.

Av nämnda standarder följer att revisionsberättelsen ska innehålla en redogörelse för det ansvar som den valde revisorn har för den lagstadgade revisionen. Nedan återfinns en redogörelse som enligt Revisorsinspektionens bedömning är utformad enligt de krav som ställs i ISA och enligt god revisionssed i Sverige. Revisorsinspektionen har publicerat denna information sedan 2017-01-01. 

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringen beror på att punkt 56 i RevR 701 har ändrats på grund av en ändring i ISA 700 punkt 40 b som handlar om att revisionsberättelsen för börsnoterade företag ska innehålla en beskrivning av revisorns ansvar för kommunikation med styrelsen.


Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringen avser en ny svensk översättning av material misstatement, whether due to fraud or error. Den tidigare översättningen väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel har ersatts med väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.


Gällande text för revisionsberättelser avseende räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare


Gällande text för revisionsberättelser avseende räkenskapsår som avslutas före den 31 december 2017