Skriftlig beskrivning av grafiskt schema över hur en anmälan mot en revisor utreds

Sektion 1: Anmälan

 • Brev eller e-post kommer in med uppgifter om en auktoriserad eller godkänd (kvalificerad) revisor.
 • Den som anmäler en revisor är inte part i ärendet.

Sektion 2: Bedömning

 • Revisorsinspektionen går igenom anmälan och bedömer den med beaktande av när omständigheterna ägde rum i tiden, tidigare praxis, lagstiftning och risk och väsentlighet.
 • Om det bedöms som högst osannolikt att de omständigheter som omfattas av anmälan skulle kunna leda till en disciplinär åtgärd så öppnas inget ärende. I vissa fall avser inte anmälan en kvalificerad revisor eller revisionsverksamhet och inte heller då öppnas något ärende.
 • I övriga fall öppnas ett ärende inom ramen för den riskbaserade tillsynen.

Sektion 3: Utredning

 • Ytterligare utredningsmaterial, exemplevis revisionsdokumentationen, hämtas ofta in. Handlingar i ärendet skickas till revisorn som får yttra sig över dem och svara på frågor.
 • Därefter tar inspektionen ställning till om ärendet är färdigutrett eller om det behöver ställas kompletterande frågor.
 • Om utredningen klarlägger att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter lämnas ett beslutsförslag till Tillsynsnämnden för revisorer. Annars skrivs ärendet av.

Sektion 4: Tillsynsnämnden

 • Tillsynsnämnden för revisorer fattar beslut om disciplinära åtgärder. Om revisorn har åsidosatt sina skyldigheter kan denne ges en erinran, varning, varning med sanktionsavgift, tidsbegränsat förbud eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation.
 • Tillsynsnämnden sammanträder ca 6 ggr per år.

Sektion 5: Beslut

 • När ett beslut har fattats skickas detta till revisorn med en kopia till anmälaren.
 • Beslutet publiceras anonymiserat på Revisorsinspektionens webbplats. Se praxissök.

Sektion 6: Överklagande

 • Revisorsinspektionens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen).